Helsinge Bowling Klub

                                 VEDTÆGTER FOR  HELSINGE  BOWLINGKLUB

§ 1

Foreningens navn er Helsinge Bowlingklub

Foreningen er hjemmehørende i Gribskov kommune

§ 2

Det er klubbens formål at samle pensionister og efterlønnere i Gribskov Kommune omkring fælles aktiviteter i forbindelse med bowling.

§3

Som medlem af foreningen kan optages enhver  der har accepteret foreningens vedtægter og udfyldt en indmeldelses blanket. Optagelse er gyldig når kontingent og baneleje er betalt.

§4

Tegningsret for klubben har formand og kasserer, subsidiært næstformand og kasserer.

§ 5

 Foreningens kontingent og banelejen fastsættes på en generalforsamling

Stk. 2. Kontingentet betales forud for l år af gangen, og inden udgang af

Januar.

Banelejen betales forud for en måned af gangen. Sidste indbetalingsfrist er d. 28

i den foregående måned.

§ 6

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt  med en måneds varsel.

Er et medlem i restance kan vedkommende slettes med en uges varsel.

Ingen der er udelukket på grund af restance, kan optages på ny før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

§ 7

 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Stk. 2.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj            måned, og indkaldelse skal ske med 14 dages skriftlig varsel.

Stk.3   Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være           formanden i hænde senest

8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle medlemmer som ikke er i restance.

stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af referent

3.      Bestyrelsens beretning/v. formanden

4.      Fremlæggelse af  regnskab

5.      Fastlæggelse af kontingent og baneleje

6.      Valg af bestyrelsen. De 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på skift hvert andet år

7.      Valg af revisor for 2 år.

8.      Valg af suppleant til bestyrelsen for 1 år.

9.      Indkomne forslag

10.   Eventuelt                                                                                                                                                     

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når 1/5 af medlemmerne er tilstedet. Afgørelser træffes med simpelt flertal.

§ 8  

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse, og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Stk.2.  Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Stk.3  Bestyrelsen konstituerer sig selv og udfærdiger selv sin forretningsorden. 

Formanden er på valg i ulige år, næstformand og kasserer i lige år.  

§9

Bestyrelsen planlægger og leder klubbens aktiviteter, herunder spilledage og er ansvarlig for afvikling herunder at der for så  af spillet vidt muligt kun er     3 spillere på hver bane, i øvrigt afvikles spillet i.h.t. spillereglementet.

  § 10

  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes når et flertal i bestyrelsen eller 1/5 af medlemmerne skriftligt begærer dette med angivelse af forhandlingsemne.

En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 14 dage fra modtagelse af begæringen og skal varsles med 8 dages skriftlig varsel til klubbens medlemmer.

§ 11

  Vedtægtsændringer og beslutning om opløsning af klubben forudsætter tilstedeværelse af  ½  af klubbens medlemmer på en generalforsamling, samt at ¾  af de tilstedeværende stemmer for forslaget.

Er fremmødet mindre end det ovenfor anførte, kan en ekstraordinær generalforsamling Indkaldes. Beslutning kan her træffes med simpelt flertal, uanset fremmødets størrelse.

§ 12

 I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens midler de frivillige ”Vågetjeneste” 

i Gribskov kommune.

 

Vedtaget på generalforsamlingen d.        24-02-2012

 

 

Michael Alex               Mogens Wismann               Jørgen Andersen